جمله های زیبا http://street4.mihanblog.com 2018-12-10T05:14:58+01:00 text/html 2017-09-09T07:32:19+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی یادم رفته پرواز http://street4.mihanblog.com/post/258 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/c3vl_450348_ajuk3bls.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو توی آسمونا بودی با پرنده های آزاد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">من تن خسته رو حتی یکدفعه یادت نیفتاد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">حالا این قفس شکسته راه آسمون شده باز</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما تو قفس نشستم دیگه یادم رفته پرواز</font><br></div> text/html 2016-12-21T15:09:21+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی تو نعمت خدایی http://street4.mihanblog.com/post/257 <font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font size="3"><br></font></span></font><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"></span></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/vhp6_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" alt="" width="473" vspace="0" hspace="0" height="392" border="0" align="bottom"><br><br></font></span></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font size="3">وقتی زن میگوید..<br>دلم برایت تنگ شده....<br><br>یعنی<br>دوستت دارد....<br>اگر بگوید دوستت دارد..<br><br>یعنی دلش برایت تنگ خواهد.. شد.<br>جمله ی "دلم برات تنگ شده"<br>برای زن عمیق تر از تمام اقیانوس ها ست.<br>فهمیدن زن سخت نیست....<br>فقط باید صدای ضربان قلبش را شنید...<br>که عاشقانه می تپد.......نه بی دلیل!<br><br></font></span></font><div align="center"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">دوستت دارم که بدون دلیل دوستم داری</font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);"></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2016-12-13T17:55:20+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی گلفروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت http://street4.mihanblog.com/post/255 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0raj_freesia-flower-11.jpg" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="358" border="0" align="bottom"><br><br></div><div align="right"><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نرگس آتش پرستی داشت شبنم می فروخت<br><br></font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">با همان چشمی که می زد زخم مرهم می فروخت</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>زندگی چون برده داری پیر در بازار عمر<br><br>داشت یوسف را به مشتی خاک عالم میفروخت<br><br><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans">زندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیر<br><br></font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مرگ را همچون شراب کهنه کم کم می فروخت</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>در تمام سالهای رفته بر ما روزگار<br><br></font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">شادمانی می خرید از ما و ماتم می فروخت</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>من گلی پژمرده بودم در کنار غنچه ها<br><br></font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">گلفروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2016-09-23T15:54:03+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی عزیزم سلام http://street4.mihanblog.com/post/254 <div align="center"><font size="3"><br><img src="http://uupload.ir/files/6mkt_100436421_photol.jpg" alt="" height="311" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="504"><br><br>به نام خدا عزیزم سلام <br><br>یکمی بی حال و مریضم الان<br><br>خیلی واست نوشتم دریغ از جواب<br><br>حس می کنم که این روزا غریبم برات<br><br>اینجا هر کی تویه حسش غرقه<br><br>&nbsp;این دیوارا انگار طلسمش کرده<br><br>این یعنی رسیدن به آخرای عمرم <br><br>روزی که منو آوردی اینجا مردم</font><br></div> text/html 2016-08-09T17:09:07+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی بهار پیش رو http://street4.mihanblog.com/post/253 <font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span style="font-size: small;"><strong><br><img src="http://uupload.ir/files/8uh5_neture_of_mountain_spring.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="396" hspace="0" vspace="0" width="594"><br><br>بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوست</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>گاهی همین قشنگ ترین شکل گفت و گوست</strong></span><br><br><span style="font-size: small;"><strong>بگذار&nbsp; دست های&nbsp; تـــو&nbsp; با&nbsp; گیسوان&nbsp; من</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>سربسته باز شرح دهند آنچه مو به موست</strong></span><br><br><span style="font-size: small;"><strong>دلواپس قضاوت مردم نباش ، عشق</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>چیزی که دیر می برد از آدم آبروست!</strong></span><br><br><span style="font-size: small;"><strong>آزار&nbsp; می رسانــم&nbsp; اگـــر&nbsp; خشمگیــن&nbsp; نشو</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>از دوستان هرآنچه به هم می رسد ، نکوست</strong></span><br><br><span style="font-size: small;"><strong>من را مجال دلخوشی بیشتر نداد</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>ابری که آفتاب دمی در کنار اوست</strong></span><br><br><span style="font-size: small;"><strong>آغــوش وا کن ابر! مرا در بغـل بگیــر!</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>بارانی ام شبیه بهاری که پیش روست</strong></span></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"> </font> text/html 2016-08-02T15:05:21+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی بیا که وقت شیداییست http://street4.mihanblog.com/post/252 <br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/g2rg_index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center"><span style="font-size: medium;">شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست</span><br><span style="font-size: medium;">که آنچه در سرِ من نیست، بیم رسوایی ست</span> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟</span></p> <p><span style="font-size: medium;">همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب</span><br><span style="font-size: medium;">که آبشارم و افتادنم تماشایی ست</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">شباهت من و تو هرچه بود ثابت کرد</span><br><span style="font-size: medium;">که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">کنون اگرچه کویرم هنوز در سرِ من</span><br><span style="font-size: medium;">صدای پر زدن مرغ های دریایی ست</span></p> </div> text/html 2016-07-19T17:48:38+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی مرا همین کافیست ! http://street4.mihanblog.com/post/250 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://uupload.ir/files/5dzz_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="294" hspace="0" vspace="0" width="523"></font></div><div align="center"><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><em>گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم</em></font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قانعم بیشتر ازاین چه بخواهم از تو</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاهی از دور تو را خواب ببینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">من همین قدر که گرم است زمینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">من همین قدر که با حال و هوایت گه گاه</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">برگی از باغچه ی شعر بچینم کافیست</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">فکر کردن به تو یعنی غزل شور انگیز</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">که همین شوق مرا خوب ترینم کافیست</font></p></div> text/html 2016-07-13T17:26:43+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی سفره خالی . . . http://street4.mihanblog.com/post/247 <div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/9q4_08054979012406283017.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="477"><br><br><font color="#c4c4c4"><font style="font:tahoma;"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><font color="#8c8c8c"><font color="#8c8c8c"><font color="#8c8c8c"><font color="#8c8c8c"><font style="font-size: 8pt"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><font size="4"><p align="center"><font color="#996633">یاد دارم در غروبی سرد سرد</font></p> <p align="center"><font color="#996633">میگذشت از کوچه ما دوره گرد</font></p> <p align="center"><font color="#996633">داد میزد :کهنه قالی می خرم</font></p> <p align="center"><font color="#996633">دسته دوم جنس عالی می خرم</font></p> <p align="center"><font color="#996633">کاسه و ظرف سفالی می خرم</font></p> <p align="center"><font color="#996633">گر نداری کوزه خالی می خرم</font></p> <p align="center"><font color="#996633">اشک در چشمان بابا حلقه بست</font></p> <p align="center"><font color="#996633">عاقبت آهی کشید بغضش شکست</font></p> <p align="center"><font color="#996633">اول ماه است و نان در سفره نیست</font></p> <p align="center"><font color="#996633">ای خدا شکرت ولی این زندگیست ؟</font></p> <p align="center"><font color="#996633">بوی نان تازه هوشش برده بود</font></p> <p align="center"><font color="#996633">اتفاقا مادرم هم روزه بود</font></p> <p align="center"><font color="#996633">خواهرم بی روسری بیرون دوید</font></p> <p align="center"><font color="#996633">گفت آقا سفره خالی می خرید ؟</font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2016-06-16T13:49:37+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی امید من http://street4.mihanblog.com/post/246 <p dir="rtl"><font size="3"><br></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/pli1_lonely-boy-sky-bench-evening-silhouette-person-2560x1440-wallpaper32029.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="277" hspace="0" vspace="0" width="495"></font></p><p dir="rtl"><font size="3">شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">مرا دریاب ، ای خورشید در چشم تو زندانی<br></font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">خوش آن روزی كه بینم باغ خشك آرزویم را </font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">به جادوی بهار خنده هایت می شكوفانی</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">بهار از رشك گل های شكرخند تو خواهد مرد</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">كه تنها بر لب نوش تو می زیبد ، گل افشانی</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">شراب چشم های تو مرا خواهد گرفت از من</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">اگر پیمانه ای از آن به چشمانم بنوشانی</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">یقین دارم كه در وصف شكرخندت فرو ماند</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">سخن ها برلب «سعدی» قلم ها در كف «مانی»</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">نظر بازی نزیبد از تو با هر كس كه می بینی</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">امید من ! چرا قدر نگاهت را نمی دانی؟</font></p> text/html 2016-06-11T15:36:59+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی درخت پیر http://street4.mihanblog.com/post/245 <font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/ud8_1438850902186921.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="356" hspace="0" vspace="0" width="475"><br><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">یه درخت خشك و بی برگ میون كویر داغ</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> توی ته مونده ذهنش نقش پر رنگ یه باغ</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> شاخه سبز خیالش سر به اسمون كشید</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> برو دوشش همه پر شد زه اقاقی سپید</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> زیر سایه خیالی كم كمك چشماش رو بست</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> دید دو تا كفتر چاهی روی شاخه هاش نشت</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> اولی گفت: اگه بارون باز بباره تو كویر</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> دیگه اما سر رسیده عمر این درخت پیر </font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> دومی گفت: كه قدیما یادمه كویر نبود</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> جنگل و پرنده بود و گزر زلال رود</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره</font><br><font face="Mihan-IransansLight" size="3"> اون درخت اما هنوزم تو كویر باوره</font></div> text/html 2016-05-13T11:52:53+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی مانده ام در خاطرات کودکی http://street4.mihanblog.com/post/244 <div align="center"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/zjpu_2497079120_94127f5d02_z.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="467" hspace="0" vspace="0" width="460"><br><br></div><div align="center"><br><font size="3">مانده ام در کوچه های بی کسی</font><br><br><font size="3">سنگ قبرم را نمیشناسد کسی</font><br><br><font size="3">سوختم خاک خاکسترم را برد</font><br><br><font size="3">بهترین دوستی که داشتم مرا از یاد برد</font><br></div> text/html 2016-05-05T10:00:15+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی افسوس http://street4.mihanblog.com/post/242 <div align="center"><font size="3"><br><img src="http://uupload.ir/files/rhem_up_the_lantern_lit_path_by_4dimensional-d7l335c.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="308" hspace="0" vspace="0" width="551"><br><br>بعد من با یاد من افسوس میماند بجا<br><br>در میان کلبه ها فانوس می ماند بجا<br><br>میروم تا گم شوم در جاده های ناشناس<br><br>کسی نمیابد مرا افسوس می ماند بجا</font><br></div> text/html 2016-04-08T11:18:26+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی دل بسته ام به ساقی . . . http://street4.mihanblog.com/post/240 <div align="center"><font size="3"><br><img src="http://uupload.ir/files/0koz_9128435-1417-l.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="543" hspace="0" vspace="0" width="543"><br><br>دل خسته ام از عالم<br>دل بسته ام به ساقی<br>صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی<br>انگار تموم دنیا بستست به تار مویی<br>برای این زمونه نمونده آبرویی</font><br></div> text/html 2016-03-19T08:10:27+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی بغض یعنی . . . http://street4.mihanblog.com/post/238 <div align="right"> <font size="4"><br></font></div><div align="right"><font size="4"><img align="baseline" alt="" src="http://uupload.ir/files/qss1_89274667997172675996.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="right"><font size="4"><br></font></div><div align="right"><font size="4">بغض یعنی خنده های ساختگی</font></div><div align="right"><font size="4"><br></font></div><div align="right"><font size="4">شکنجت بکننو تو مبادا آخ بگی</font></div> text/html 2016-01-11T01:18:53+01:00 street4.mihanblog.com حامد کیائی گرمای زمستانم آرزوست . . . http://street4.mihanblog.com/post/237 <font size="3"><br><img src="http://uupload.ir/files/aiji_autumn_love_by_alexabrain-d6twc5n.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="322" hspace="0" vspace="0" width="483"><br><br>در زمستان گرمم از گرمای تو<br><br>در بهاران شادم از آوای تو<br><br>فصل گرما ،گرمیش از قلب من<br><br>&nbsp;در خزان برگم و می میرم به پیش پای تو<br><br>کاش فصل پنجمی در راه بود<br><br>کاش نامش فصل وصل ما بود<br><br><br></font><div align="center"><br><font size="3">تقدیم به عزیز تر از جانم که دلیل شد برای گرمای قلبم<br><br>در سرد ترین دورانی که دیوار خاطراتشان را با یخ می سازند.<br></font></div><font size="3"> </font>